Αποτελέσματα ειδικοτήτων Γενικής ιατρικής ή παθολογίας, Ψυχιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας και Διερμηνέων για την υποστήριξη των έργων 1 και 4 της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.