ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη Συντήρηση του δικτύου LAN για τις ανάγκες των μονάδων της ΑΕΜΥ Α.Ε. για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας. Το χρονικό διάστημα που αφορά τον διαγωνισμό για την συντήρηση του LAN είναι για δώδεκα μήνες και όχι μέχρι το τέλος του χρόνου.