Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου για τη διαμόρφωση υπογείου χώρου εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Θήρας ως προς τις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις.