Δ/νση Αποκατάστασης Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας